ЦРЗ "ДРОМ" Куманово

Roma culture
Признанија Признанија Признанија Признанија Признанија Признанија Признанија
RCC DROM on Facebook small banner small banner
Добродојдовте на официјалната вебстрана на ЦРЗ ДРОМ

Б А Р А Њ Е прибирање понуди за набавка тренинг материјали 15.08.2016год

15.08.2016

Почитувани,

 

Ве покануваме да поднесете понуди за тренинг материјали за проектот: Проектот ЕПЕСИ - (EPESI - Entrepreneurship Platform for Economic and Social Inclusion of women from minority groups) кој е  финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмите - Компонента IV, а се спроведува од Центарот за стручно образование и обука со партнер организациите: Македонски Развоен Центар за Граѓански Организации (Скопје и Штип), ДРОМ (Куманово) и Мултикултура (Тетово). 

 

Договорен орган е Центар за ромска заедница „ДРОМ“ адреса Локалиетет Серава бр:5/7А телефон за контакт 031 411 406, факс 031/430 148, контакт лице: Ахмет Јашаровски

 

Предмет на договорот за оваа набавка е:

 1. 1. Папки А4 формат (печатени во колор со  лого на проектот, донаторот и имплементаторите на проектот)
 2. 2. Нотеси А5 формат
 3. 3. Пенкала 

Напомена:

Во прилог на барањето Ви праќаме  и подготвен дизајн со информации за проектот кој ќе треба да биде штампан на папките.

 

Предметот на договорот за оваа набавка е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно, понудата ќе се смета за неприфатлива.

 

Начин на испорака

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниов начин:

Да го достави лично на контакт лицето на договорниот орган или во продажниот салон на носителот на набавката.

  Разлика во цена

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

   

  Рок на испорака

  Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од три дена после извршената уплата на средствата од страна на договорниот орган.

 

   Критериум за доделување на договорот 

   Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска понудена цена и ЕУ потекло на набавениот предмет. Понудите може да ги доставите на следниот маил –    ahmet_drom@yahoo.com или во затворено плико во канцелариите на ЦРЗ ДРОМ – Ул.    Локалитет Серава 5/7а.

 

Повикот важи седум дена од неговото објавување.

 

Со почит,

 

Ахмет Јашаровски

Локален координатор

ЕПЕСИ Проект

Б А Р А Њ Е за прибирање понуди за набавка на опрема 15.08.2016год.

15.08.2016

Почитувани,

 

Ве покануваме да поднесете понуди за опрема комјутер  за проектот: Проектот ЕПЕСИ - (EPESI - Entrepreneurship Platform for Economic and Social Inclusion of women from minority groups) кој е  финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмите - Компонента IV, а се спроведува од Центарот за стручно образование и обука со партнер организациите: Македонски Развоен Центар за Граѓански Организации (Скопје и Штип), ДРОМ (Куманово) и Мултикултура (Тетово). 

 

Договорен орган е Центар за ромска заедница „ДРОМ“ адреса Локалиетет Серава бр:5/7А телефон за контакт 031 411 406, факс 031/430 148, контакт лице: Ахмет Јашаровски


Предмет на договорот за оваа набавка е:

Компјутер

Земја на потекло: South East Europe

Големина на екран: 20 – inch All In One Non-Touch.

Процесор: Intel Pentium G4400T 2.9GHz

 RAM Меморија: 4  GB DDR4

 Тврд диск: 500 GB

 USB 3.0

 HD 720p Web Camera

 HDMI приклучок

Графичка Картица: Integrated Graphic Card

Тастатура и маус: USB

SD+MMC Читач на мемориски картички

Безжични мрежи: 802.11ac (dual band), BT 4.0

Оперативен Систем: Windows 10 Home 64-bit OEM DVD

    Предметот на договорот за оваа набавка е неделив. Економскиот оператор во својата понуда     треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно, понудата ќе се смета за                 неприфатлива.

 

   Начин на испорака

   Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниов начин:

   Да го достави лично на контакт лицето на договорниот орган или во продажниот салон на       носителот на набавката.

 

   Разлика во цена

   Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на    најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

 

   Рок на испорака

   Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од три дена после извршената уплата на средствата од страна на договорниот орган.

   

   Критериум за доделување на договорот

   Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска понудена цена и ЕУ    потекло на набавениот предмет. Понудите може да ги доставите на следниот маил –     ahmet_drom@yahoo.com или во затворено плико во канцелариите на ЦРЗ ДРОМ – Ул. Локалитет Серава 5/7а.

   Понудата важи седум дена од нејзино објавување.

 

   Со почит,

  

    Ахмет Јашаровски

   Локален координатор

ЕПЕСИ Проект

Превенција од современите форми на трговија со луѓе“ од програмата на Цивика Мобилитас

02.11.2015

На 30.10.2015год. во просториите на Ц.Р.З.ДРОМ се одржа средба со I Фокус група во рамките на проектот„ Превенција од современите форми на трговија со луѓе“ од програмата на Цивика Мобилитас. На средбата присуствуваа претставници од: инситуции, локални НВОи и Локална Самоуправа Куманово.

Линк за слики од настанот: https://www.facebook.com/RCC-DROM-249054701881/?fref=ts
http://kumanovonews.com/vesti/drom-so-edukacija-za-sprecuvanje-na-trgovija-so-ludje

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

23.06.2015

Твининг проект MK/10/IB/SO/02 Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки на пазарот на трудот и услуги

 


ЈАВЕН ОГЛАС

На ден  22.06.2015 понеделник -Проектната канцеларија на Твининг проектот ,,Твининг MK/10/IB/SO/02

Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки на пазарот на трудот и услуги  

 

 Се објавува ЈАВЕН ОГЛАС по ПИЛОТ МЕРКАТА  ЗА ДОБИВАЊЕ СО ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕШТИНИ во Општина Куманово ,Старо Нагоричане . Огласот е во траење од  10 работни дена од датумот на  објавување.

 

За таа цел се повикуваат НЕВРАБОТЕНИ  МЛАДИ ЛИЦА НА ВОЗРАСТ ОД 18-29 години кои се активни баратели на работа на пазарот на трудот,кои имаат завршено средно стручно образование  и кои не можат да најдат прво вработување заради недостаток од специјални вештини да се пријават на објавениот  оглас распишуван  за  13 млади  лица на возраст од  18-29 години  за :

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ НА – ОБУКА:

·         Заварувачи (електрично и СО2)- двајца кандидати

·         Фризери – двајца кандидати

·         Молери – двајца кандидати

·         Фасадери – двајца кандидати

·         Гипс картони – двајца кандидати

·         Чевлари – двајца кандидати

·         Реставратор – еден кандидат

Се нуди можност на потенцијалните кандидати да се здобијат со неопходното   знаење и работни вештини директно на работно место и да се подобри нивната вработливост,  гарантирајки ограничено време на вработување преку : обука во времетраење од 5 месеци, полагање и стекнување на диплома како и вработување  (најмалку 6 месеци) .

КРИТЕРИУМ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

·         Млади невработени лица до 29 –годишна возраст

·         Да се активни баратели на работа евидентирани во Агенција за вработување

·         Да имаат завршено релевантно средно стручно образование

ПРИОРИТЕТ КЕ СЕ ДАДЕ НА :

·         Млади самохрани лица кои се без родител или со еден родител

·         Лица со попреченост

Учесниците кои ке бидат избрани по распишаниот оглас ке добиваат месечен надомест во износ од 5535 денара   за покривање на патни трошоци и хранарина како и трошоци  за осигурување во случај на несреќа на работно место и  персонален данок 10%

 

Подетални информации за пријавa по распишаниот оглас заинтересираните лица ке можат да се информираат преку тело кое ке го спроведува проектот : Агенција за вработување-Куманово Тодор Велков бб,Куманово Соба број 20             и Центар за ромска заедница ,,ДРОМ ,,Куманово Локалитет Серава 5/7а

Tel:++38931 411 406; Fax Tel: ++389 31 430 148info@drom.org.mk,ahmet@drom.org.mk, www.drom.org.mk

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ФИРМИ

23.06.2015

Твининг проект MK/10/IB/SO/02 Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки на пазарот на трудот и услуги


ЈАВЕН ОГЛАС

На ден 22.06.2015 понеделник - Проектната канцеларија на Твининг проектот ,,Твининг MK/10/IB/SO/02

Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки на пазарот на трудот и услуги  

Се објавува ЈАВЕН ОГЛАС по ПИЛОТ МЕРКАТА  за заинтересирани Фирми  кои имаат капацитет да  извршат 5 месечни обуки на кандидати кои ке се стекнат со ДОБИВАЊЕ СО ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕШТИНИ во Општина Куманово ,Старо Нагоричане.Огласот е во траење од  10 работни дена од датумот на  објавување.

 

За таа цел се повикуваат сите Фирми од  Општина Куманово ,Старо Нагоричане  кои имаат капацитет  да извршат 5 месечни обуки на кандидати кои не можат да најдат прво вработување заради недостаток од специјални вештини да се пријават на објавениот  оглас да извршат.

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ НА – ОБУКА:

·         Заварувачи (електрично и СО2)- двајца кандидати

·         Фризери – двајца кандидати

·         Молери – двајца кандидати

·         Фасадери – двајца кандидати

·         Гипс картони – двајца кандидати

·         Чевлари – двајца кандидати

·         Реставратор – еден кандидат

Фирмите  на потенцијалните кандидати ке им помогнат да се здобијат со неопходното   знаење и работни вештини директно на работно место на лица до 29 години и да се подобри нивната вработливост  гарантирајки ограничено време на вработување преку : обука во времетраење од 5 месеци, полагање и здобивање со диплома и  вработување  најмалку 6 месеци.

ОБВРСКИ НА ФИРМА  

·         Извршување на 5 месечна обука на млади невработени лица од 18 до 29 –годишна возраст кои се активни баратели на работа евидентирани во Агенција за вработувањ

·         Фирмата ке биде обврзана на потпишува трипартен договор Агенција,фирма и кандидат, вооедно ке именуваат ментор за секој кандидат

·         Фирмите ке ги обучуваат кандидатите од сите аспекти релевантни за испит за добивање на  диплома пред преставници на Работнички Универзитет

·         Обврска на фирмата кај која кандидатот се обучува да му понуди  вработување со полно работно време ксако пријавен и вработен во фирмата најмалку 6 месеци

·         Кандидатот кој ќе посетува обука како реставратор во историски музеј  ќе полага испит по обуката и ќе се здобие со сртификат за реставратор

·         Кандидатот по завршување на обуката ке биде вработен од страна на општина Старо Нагоричане во времетрање од минимум 6 месеци

·         Општината , реставраторот и Агенцијата за вработување ќе потпишат трипартен договор,а по 5 месечната обука,Општината ке го земе реставраторот и ќе го вработи во црквата најмалку 6 месеци

ПОВОЛНОСТИ  :

·         Фирмата ке добива надомест како работодавач за  матреали за по вклучен кандидат во фирма во вкупна висина од 5200 денари

ПРИОРИТЕТ КЕ СЕ ДАДЕ НА :

·         Млади самохрани лица кои се без родител или со еден родител

·         Лица со попреченост

Учесниците кои ке бидат избрани по распишаниот оглас ке добиваат месечен надомест во износ од 5535 денара  за покривање на патни трошоци и хранарина како и трошоци  за осигурување во случај на несреќа на работно место и  персонален данок 10%

 Подетални информации за пријавa по распишаниот оглас заинтересираните лица ке можат да се информираат преку тело кое ке го спроведува проектот : Агенција за вработување-Куманово Тодор Велков бб,Куманово Соба број 20           и Центар за ромска заедница ,,ДРОМ ,,Куманово Локалитет Серава 5/7а

Tel:++38931411406; Fax Tel: ++38931430148   info@drom.org.mk,ahmet@drom.org.mk, www.drom.org.mk

Работилница IV (GiZ)

05.06.2015

На 28,29.05.2015 беа одржани работилници со 15 жени Ромки на тема Здравсто како приоритет за подобар живот и Тренинг за социјални права и нивното значење во рамките на проектотПодобрување на пристапот до социјалните права во Кумановофинансиран од GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).


Работилница III (GiZ)

04.05.2015

На 23,25.04.2015 беа одржани работилници со 15 жени Ромки на тема Здравсто како приоритет за подобар живот и Тренинг за социјални права и нивното значење во рамките на проектот Подобрување на пристапот до социјалните права во Куманово финансиран од GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).


Работилница II (GiZ)

19.03.2015

На 10,11.03.2015 беа одржани работилници со 15 млади Роми на тема “Здравсто како приоритет за подобар живот” и “Тренинг за социјални права и нивното значење” во рамките на проектот “Подобрување на пристапот до социјалните права во Куманово” финансиран од GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).


Работилница II (GiZ)

19.03.2015

На 10,11.03.2015 беа одржани работилници со 15 млади Роми на тема “Здравсто како приоритет за подобар живот” и “Тренинг за социјални права и нивното значење” во рамките на проектот “Подобрување на пристапот до социјалните права во Куманово” финансиран од GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).


Тренинг на тренери

03.03.2015

На 12,13.02.2015 беше одржан тренинг за тренирите на тема Здравство како приоритет за подобар живот во рамките на проектот Подобрување на пристапот до социјалните права во Куманово финансиран од GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).На 14.02.2015 беше одржан тренинг за тренирите на тема Тренинг за социјални права и нивното значење во рамките на проектот Подобрување на пристапот до социјалните права во Куманово финансиран од GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Работилница I (GiZ)

03.03.2015

На 17,18.02.2015 беа одржани работилници со 15 млади  Роми на тема Здравсто како приоритет за подобар живот и Тренинг за социјални права и нивното значење во рамките на проектот Подобрување на пристапот до социјалните права во Куманово финансиран од GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).


Јавна Расправа - Јас имам Право да се Информирам

02.03.2015

На ден 27.02.2015 (Петок) во 11 часот се одржа Јавна Расправа за Закон за Слободен Пристап до информации од јавен карактер на која вооедно беа презентирани и резултатите од проектот Јас имам право да сум информиран кој е финансиран од Метаморфозис од програмата за Акциска мержа за добро владеенње. На јавната расправа беа присутни граѓани како и представници од Општината Куманово исто така и од повеќе НВОи и институции од Куманово. 

Покана за Јавна Расправа

25.02.2015

Почитувани,


Центар за Ромска Заедница ДРОМ – Куманово го имплементира проектот Јас имам право да сум информиран финансиран од Метаморфозис од програмата за Акциска мрежа за добро владеење.


Цел на проектот е Подобрување на комуникација меѓу граѓаните и јавната администрација во Општина Куманово преку поефикасна примена на законот за слободен пристап на информации од јавен карактер.


Во рамките на проектот е предвидено и јавна расправа за Закон за Слободен Пристап до информации од јавен карактер на која воедно ке бидат презентирани и резултатите од проектот.


Вооедно ве покануваме и особена чест ке ни биде доколку присуствувате на јавната расправа во просториите на Поранешен Комитет – мала сала на 27.02.2015год. (Петок)

Дебата за Роми кои немаат документација и враќање на ромските деца во образовниот процес

23.12.2014

Во Куманово се одржа дебата за враќање на ромските деца во образовниот процес
(Галерија)
Хуманитарното и добротворно Здружение на Роми ”Месечина” од Гостивар, во партнерство со Првата детска Амбасада “Меѓаши“ – Скопје, во рамките на проектот„Учиме заедно“  во просториите на Општина Куманово организираше дебата за да се утврдат проблемите на граѓаните – Роми кои имаат проблем со личната документација и родители чии деца се на школска возраст, а се надвор од образовниот систем од различни причини.

На отворената дебата се дискутираше и за олеснување на постапката за вадење на лична документација на оние лица кои досега од различни причини не поседуваат лични документи, како  и за зголемување на достапноста на образованието на деца Роми, намалување на стапката на осипување и поттикнување на активно учество на родителите на ромските деца во образовниот процес.
Повеќе информации за настанот тука и тука
Дебата ”Учиме заедно” беше спроведена во соработка со  НВО  Центар за Ромска Заедница “ДРОМ” од Куманово.
Обуки за млади Роми

23.12.2014

Главната цел на овој проект е да се зајакнат капацитетите на младите Роми, активисти од граѓанските организации кои работат со млади во иднина да иницираат одржливи интервенции базирани на правата на нивната целна група.

Целна група:Mлади Роми, активисти во граѓански организации кои работат со млади од Скопје и Куманово (активисти од ЦРЗ,, ДРОМ ,,Куманово)

Во рамките на проектот реализирани  се следниве активности:

·         обука за застапување и лобирање за младите Роми претставници од граѓански организации

·         пренос на стекнатото знаење во организациите од кои доаѓаат учесниците

·         работилница со локалните власти на која ќе се разгледаат можните подобрувања на локално ниво за младинско учество

·         практична работа, односно развивање на предлог кампањи за застапување и лобирање, кои ќе се работат под менторство на искусни ментори;

·         подготовка на прирачник за застапување и лобирање базиран на теренските искуства, како придружен материјал кој младите и организациите можат да го користат во иднина

Реализиран од  :Центар за неформално образование Триаголник ги продолжува своите заложби за градење на капацитетите во граѓанскиот сектор кој ги застапува интересите на различни целни групи.
Овој проект е поддржан од Европската Младинска Фондација (EYF).


Галерија

ОБУКИ на 10 РИЦ Волонтери (средношколци,студенти)

23.12.2014

·         - Модул 1-Комуникација и презентациски вештини

·         - Модул2-Вештина за преговарање

·         - Презентација на Риц Волонтерите и деленње на промотивен материјал

Галерија  

"Општините во акција за Ромите "

23.12.2014

Целна група

Локална администрација  од Општина Куманово локални институции , ученици од основното училиште Христијан Карпош (роми , македонци , срби и др)

Реализирани активности

-Промоција на МтМ/ПРФ иницијативата

-Одржана работилница за релевантна политика која ја спроведува Влада на Р.Македонија .

-Реалиирана втора работилница , за избор  на приоритет кој ке се реализира во склоп на проектот " Општините во акција за Ромите ".

-Логистика на ДРОМ кој во партнерство со МЦМС ја реализираа обуката проектен циклус за претставници на општинска администрација и Ромската заедница од Општина . Куманово.

- Реконструкција на тоалетите (санитарните јазли) ООУ „Христијан Карпош 15 санитарни јазли комлет .

·         Изработен   ппроект од страна на Л.С за реконструкција на тоалети и санитарни јазли ООУ –Христијан Карпош.

·         Формирана комисија за избор на тендер за најбобар понудувач.

·         Отворена   тендерска постапка за најдобар понудувач

·         Изберена   фирма на тендер за реконструкција на тоалети во ООУ- Христијан Карпош.

·         4 санитарни јазли со по 6 кабини

·         3 санитарни јазли со по 4 кабини

·         1 санитарен јазол со една кабина


-Промоција и пуштање во функција тоалетите во ООУ-Христијан Карпош.

Во реализација на проектот се вклушени администрација од Општина Куманово, МЦМС и НВО –ДРОМ-Куманово


Повеќе информации тука

„Коалиција за буџетки мониторинг“

06.11.2014

Центар за економски анализи ЦЕА  како координатор и ФОРУМ –Центар за истражување и документација – ЦСИД какопартнер, го спроведуваатпроектот Коалиција за буџетски мониторинг поддржан од Европска Унија ( ИПА 2014 –338 -  852), преку ИПА програмата за граѓанско општество 2012 –2013год.

Целта на проектот Колаиција за буџетски мониторинг е да го унапреди учеството на граѓанитево процесот на донесување на одлуки на локално ниво и воспоставување на партнерства помеѓу ЕЛС и граѓанските организации.

За таа цел, девет организации низ целата земја се избрани активно да учествуваат преку мониторинг на транспарентностана процесот на буџетирање на ЕЛС.

Активностите од проектот се спроведуваат на регионално ниво преку истражување и директнакомуникација со ЕЛС како и локалните засегнати страни  на редовна месечна и квартална основа.

Една од организиациите кои директно ќе бидат вклучени во спроведување на мониторингактивности е и Центар за ромсказаедница ДРОМ која ќе ги опфати ЕЛС од Североисточниот ПланскиРегион ( Куманово, Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка,Кратово и Липково).

Месечните и кварталните извештаи  од мониторингот може да ги погледнете на следниов линк: 

http://kbm.mk/

Јас имам право да сум информиран!

06.11.2014

Проектот е во времетраење од пет месеци.Цел на проектот е : Подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните и јавната администрација во Општина Куманово преку поефекисна примена на законот за слободен пристап од јавен карактер.

Очекувани резултати:

-          Процентот на искористување на правото на информираноста на граѓаните;

-          Запознавање на граѓаните со законот за слободен пристап од информации од јавен карактер;

-          Најчести проблеми појавени при примена на овој закон / начини на надминување на истите

-          Зголемување на транспарентоста на Општина Куманова спрема граѓаните

-          Подигнување на степенот на информираност на јавноста за концептот на добро владењето;

 

Проектот е финансиран од Метаморфозис

Објавување на Тендер за јавна набавка 2

26.09.2013

ОБЈАВУВАЊЕ НА ТЕНДЕР

 

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Центар за ромска заедница „ДРОМ“ и Локална Самоуправа Куманово се во тек со иплементација на проектот „Чиста средина за подобар живот“ финансиран од страна на OБСЕ/ОДИХР.

За потребите на проектот предвидено e вклучување на фирма која ќе биде одговорна за реализација на дел од активностите, односно за буџетска ставка II Оперативни трошоци.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на стоки со отворена постапка, за што објави оглас број ___2___.

Подолу следува опис на   јавната набавка и  ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата.


Предмет на аукцијата ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ.

Тендерот се однесува за следниве набавки:

·         - Набавка и монтажа на ивичњаци со должина од 30м.

·         - Еластична одбојна ограда во висина од 40см во должина од 20 м.

·         - Изработка на табла со лого на имплементатори и изведувачот.


За потребите на тендерот заинтересираните кандидати треба да имаат:

·         - Пополнет образец на понуда;

·         - Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата;

·         - Доказ за регистрирана дејност:


Сите заинтересирани кандидати можат да ги подигнат потребните документи во просториите на Ц.Р.З.„ДРОМ“


Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 30.09.2013год.  во 15 часот (по локално време).. Сите заинтересирани можат своите понуди да ги достават  во канцелариите на Ц.Р.З.ДРОМ на ул Бајрам Шабани 2 А – Куманово.

Објавување на Тендер за јавна набавка

26.09.2013

ОБЈАВУВАЊЕ НА ТЕНДЕР

 

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Центар за ромска заедница „ДРОМ“ и Локална Самоуправа Куманово се во тек со иплементација на проектот „Чиста средина за подобар живот“ финансиран од страна на OБСЕ/ОДИХР.

За потребите на проектот предвидено e вклучување на фирма која ќе биде одговорна за реализација на дел од активностите, односно за буџетска ставка II Оперативни трошоци.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на стоки со отворена постапка, за што објави оглас број ___1___.

Подолу следува опис на   јавната набавка и  ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата.


Предмет на аукцијата ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ.


Тендерот се однесува за следниве набавки:

·         - Контејнер за отпад , со волуменска зафатнина 5м3, изработени од висококвалитетен челичен лим со дебелина од 2 и 3мм, зајакнети со апканувач U профил.Контејнерот треба да е од затворен тип со два отвора.

·         - Метален контејнер со тркала со зафатнина од 1,1м3, со стандардни димензии, поцинкувани, со метален капак.

·         - Нанесување на земја на површина од 180м2.

·         - Формирање на зелен простор (трева, садници и др.)со површина од 180м2.


За потребите на тендерот заинтересираните кандидати треба да имаат:

·         - Пополнет образец на понуда;

·         - Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата;

·         - Доказ за регистрирана дејност:


Сите заинтересирани кандидати можат да ги подигнат потребните документи во просториите на Ц.Р.З.„ДРОМ“


Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 30.09.2013год.  во 15 часот (по локално време).. Сите заинтересирани можат своите понуди да ги достават  во канцелариите на Ц.Р.З.ДРОМ на ул Бајрам Шабани 2 А – Куманово.

“Labour Pool for unemployed women from ethnic minorities in the former Yugoslav Republic of Macedonia “Training & Mediation & Self-employment”

24.09.2013


Од 01.11.2012. to 31.01.2014 Ц.Р.З.ДРОМќе го имплементира проектот “Labour Pool for unemployed women from ethnic minorities in the former Yugoslav Republic of Macedonia “Training & Mediation & Self-employment”

Спроведувачка организацијата е СЕЕД Foundation - Холандија

Партнер Оранизаии:

•           Економско образование на млади менаџери - Junior Achievement - Скопје, Македонија;

•           Центар за Ромска ЗаедницаДРОМ Куманово, Македонија;

•           Центар за поддршка на образованието “Dendo vas”, Скопје

•           Акција на жените, Скопје - Македонија;

•           Центар за одржлив развој “Порта”, Струмица - Македонија;

•           Центар на жени Дебар, Дебар - Македонија;

 

Целни групи на проектот се жените во неповолна состојба на пазарот на трудот: жените од етничките малцински групи на возраст меѓу 18-45, претежно млади невработени лица.

Директни корисници на овој проект ќе бидат 300 жени во Скопје (Албанки и Ромки), Куманово (Ромки), Дебар (Албанки) и Струмица (Турчинки) меѓу кои стапката на невработеност е највисока.

Општа цел: подобрување на пазарот на трудот потенцијалот на жените од етничките малцинства на пазарот на трудот и да се поддржи реализацијата на нивниот потенцијал на пазарот на трудот преку посредување, обезбедување на недостаток на вештини или подготовка за самовработување со цел да се намали стапката на невработеност во земја.

Финансирано од: EU , Ministry for Labor and Social Police and OPEN SOCIETY INSTITUTE  (MtM) Program.

Обука со првата и втората група на жени кои се вклучени во локалниот работнички клуб

24.09.2013


Обуката се одвива во текот на период од две недели со 40 жени

 

Обука со првата група се одржа од 11 – 22/03/2013

Обука со втората група се одржа од 03 – 14/06/2013

 

Во првата недела од обуката учесниците се запознаваат со теми кои имаат за цел да ги подобрат личните вештини:

 • запознавање со проектните активности, учесниците и работниот обучувачот;
 • Што може да понуди: Вештини за вработување;
 • Разбирање емоции;
 • Комуникациски вештини: слушање на клуч за позитивни односи;
 • Самопочитување и респект за другите;
 • Стилови на учење;
 • Моќта на позитивен став;
 • Поставување на цели: дозволувајте тоа да стане реалност;

 

На втората недела од обуката, учесниците беа запознаени со повеќе теми за да ги подобрат своите професионални вештини:

 

          алатки за оценување на кариера - Дел 1: Што би сакале да БФБ професија?

          алатки за оценување на кариера - Дел 2: Анкета на интереси;

          Практични алатки - биографија;

          Хигиена и облекување: прв позитивен впечаток;

          Развивање на самодовербата и довербата во другите;

          Фаза пред интервјуто;

          Практични алатки - бизнис картички;

          Ефективна работни навики

 

Што значи да се биде добар работник;

 

          Што значи да се биде добар тимски играч;

          Одговорност; Самоувереност (самоувереност свесноста за нивните права и вредности): зборува директно, чесно и со почит;

          Практични алатки - Управување со времето;

          Користење на социјалните мрежи како алатка за наоѓање на работа;

          споделување на сертификати;

          Организирање на средба со претставници на приватни компании.

Tркалезна маса на тема: ”Ромска култура, историја и традиција”

23.02.2012

На ден 17.02.2012 (петок) во просториите на Советот на Општина Куманово, се одржа тркалезна маса на тема: Ромска култура, историја и традиција. Наведената активност е дел од проектот Ромска Арт 2011”. Центар за Ромска Заедница Дром оваа активност ја реализираше како Унеско клуб.


На тркалезната маса беа поканети локални институции, невладини организации, средни училишта и сите други граѓани кои сакаа да слушнат нешто повеќе за Ромската култура, традиција и историја. На оваа активност присуствуваа вкупно 57 лица.


Воведничар на тркалезната маса беше извршниот директор на Центар за Ромска Заедница Дром г-дин Ахмет јашаревски, додека излагачи за ромската култура, историја и традиција беа г-дин Боне Величковски кој по професија е професор-доктор по етнологија и г-дин Рамо Рушитовски, експерт за Ромска култура, историја и традиција.

Галерија од настанот можете да ја погледнете на нашата Facebook страна ТУКА

"Стоп за двојна дискриминација"

24.01.2012

Жените Ромки во Куманово се дискриминирани

 

            Центар за ромска заедница "Дром" од Куманово за потребите на проектот "Стоп за двојната дискриминација на жената Ромка", организираше  теренско  истражување во кој  беа  опфатени 400 жени/девојки Ромки од трите Ромски населби во Куманово: Бедиње, Бараки и Средорек. Изборот на анкетираните лица  кои беа вклучени во  истражувањето беше случаен.

Анкетирањето се вршеше на   жени/девојки - Ромки на возраст од 13 до 65 години, по следниов распоред:


·         На возраст од 13 до 17 години беа анкетирани 47 девојки-жени;

·         На возраст од 18 до 35 беа опфатени 211 жени;

·         Над 35 години беа опфатени 142 жени;


 Изготвениот  прашалник опфати повеќе области од секојдневниот живот со цел што подобро да се даде реална слика за состојбата на жената и во општеството и во семејтвото.

Прашалникот ги содржеше следниве области:


·            - Степенот на образование;

·            - За брачниот статус;

·            - Податоци за семејството во однос на бројноста;

·            - Статусот со домувањето и комоцијата и квалитет на домот;

·            - Статусот на лично вработување и вработување во семејтвото;

·            - Прашање за здравствената состојба;

·            - Лична документација;


Од истражувањето се покажа:


·                  -   Бројката на необразовани жени е голема таа изнесува 70%;

·                  -   Речиси сите од анкетираните беа не вработени или 98.25%.

·          - Многу мал дел од нив самостојно можат да се снајдат во институциите на системнот, без помош на член на нивното семејство, а врв на се се лошите услови во кои живеат и немање за документи за домови 74,25 %;

·             - Многу се сиромашни, без ниту  еден вработен член од семејството. Тоа укажува на фактот дека постои некаков вид на дискриминација, која ја спречува жената да го достигне потребниот степен на образование, вработување и обезбедување на потребните сретства за егзистенција на семејството;

·       - Истражувањето покажа дека степенот на дискриминација ќе се намали исклучиво со образование на жената;

Проектот има за цел да ги алармира надлежните институции да се подигне свеста кај жените Ромки самите да донесуваат одлуки и да управуваат со нивниот живот.

Во рамки на проектот на ден 20.01.2012 беше одржана презентација на податоците соберени од теренското исражување.

ГАЛЕРИЈАТА од презентацијата можете да ја погледнете на нашата Facebook страна  ТУКА

Финансиер: UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER, UNDP

III Тркалезна маса на тема“Принципи на правична застапеност и недескриминација како дел од Охридски Рамковен Договор 24.12.2010

01.04.2011

На 24.12.2010 во простириите на поранешен комитет Куманово ( сала за состаноци).ќе се оджа трета тркалезна маса на тема:

"Принципи на правична застапеност и недескриминација како дел од Охридски Рамковен Договор" и беа донесени следниве заклучоци:

·         Законот за Недискриминација е подготвен и  ги опфаќа сите дискримирани групи и и сите видови на дискриминација директни и индиректни но и дека тој моментално е приоритет на секретаријатот, и дека очекува соработка со невладините организации за спроведување на истиот

·         Во општина Куманово има билингвална настава каде што децата учат на повеќе јазици, но и реализираме настани во кои учествуваат различни етнички групи.

·         Повеќето од присутните констатираа дека  Секретаријатот ги вработува луѓето и дека договорот е направен само за вработување на лица од Албанска етничка припадност во администрацијата.

·         Секретаријатот се залага истотака и за образованието каде што треба сите деца од различна етничка припаднос да учат на едно место како и употреба на другите јазици во образованието.

·          Во општината се формираат политики со кои се зајакнува меѓуетничкиот диалог и општина Куманово е единствената општина во Македонија која во советот им четири службени јазици и тоа: Ромскиот, Албанскиот, Србскиот и Македонскиот.

·         Во општината Куманово нема ниту еден вработен Ром.

Оваа ткалена маса е дел од проектот  „Заедно за развој на општина Куманово кој Центар за Ромска Заедница „ДРОМ“реализира како дел од програмата на Обединети Нациии“Подобрување на меѓуеничкиот дијалог и соработка помеѓу заедниците“.

Целта на овие тркалезни маси е да се зголеми информираноста на населението за Охридскиот Рамковен Договор.

Работилница на тема “Спротивностие се привлекуваат“ 22.02.2011

01.04.2011

 • ·         Организирање на работилница “Спротивностие се привлекуваат“Целта на оваа работилница беше зблишување на младите од различна етничка заедница и надминување на меѓусебните предрасуди.На работилнцата беа поканети и зедоа учество 80  ученици  од различна етничка припадност, од четирите средни училишта од градот.На работилницата младите се запознаа со:

  -          визуелна презентација за тоа што се конфликте, односно дека конфликтите започнуваат во самата личност и секој човек може да биде егоист или добронамерен.

  -          Видови на стереотипите можат да бидат на основа на полова, религиска, професионална, национална и наведе неколку примери за истите.Стереотипите водат потекло од медиумите, фамилијата, училиште, другари, директори, лидери, со еден збор од целото наше опкружување;

  -          База на конфликти - егоизмот на еден човек;

  §  Извори и видови на конфликти

  Оваа ткалена маса е дел од проектот  „Заедно за развој на општина Куманово кој Центар за Ромска Заедница „ДРОМ“реализира како дел од програмата на Обединети Нациии“Подобрување на меѓуеничкиот дијалог и соработка помеѓу заедниците.

  Целта на овие тркалезни маси е да се зголеми информираноста на населението за Охридскиот Рамковен Договор

Тркалезна маса на тема: „Децентрализација како дел од Охридскиот Рамковен Договор“ 18.11.2010

17.11.2010

На 18 .11.(четврток) 2010год.со почеток во 13:00 час. во простириите на поранешен комитет Куманово ( сала за состаноци).ќе се одржи втора тркалезна маса на тема:

Децентрализација како дел од  Охридскиот Рамковен Договор“

 

 Оваа ткалена маса е дел од проектот  „Заедно за развој на општина Куманово кој Центар за Ромска Заедница „ДРОМ“реализира како дел од програмата на Обединети Нациии “Подобрување на меѓуеничкиот дијалог и соработка помеѓу заедниците“.

Целта на овие тркалезни маси е да се зголеми информираноста на населението за Охридскиот Рамковен Договор.

Представени перспективите на Охридскиот договор 5.11.2010

09.11.2010

Охридскиот рамковен договор не треба да се користи како средство за добивање на политички поени и да се промовира само кога е во корист на партијата на власт... повеќе

Заедно за развој на општина Куманово

26.10.2010

Од 20 Септември 2010 Центар за Ромска Заедница „ДРОМ“реализира проект Заедно за развој на општина Куманово.“ како дел од програмата на Обединети Нациии “Подобрување на меѓуеничкиот дијалог и соработка помеѓу заедниците“.

 Проектот ќе биде во времетраење од шест месеци и неговата општа цел е Подобрување на  меѓуетничкиот  соживот во општина Куманово. Проектот опфаќа поширока целна група и тоа: ( институции, НВОи , комисии за односи на етничките заедници, средношколци и граѓани од општина Куманово.) која ќе биде директно вклучена во: мониторирање,едукација, информирање, подигање на свеста и меѓурелигиско и меѓунационално зближување.

``ДРОМ`` стана УНЕСКО клуб

25.10.2010

Ромската жена помеѓу реалноста и фикцијата

23.09.2010

Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми -”Прогрес” од Скопје, поттикнати од секојдневните проблеми на Ромската жена, напластените негативни културни вредности и однос кон ромската жена, на ден 28 Септември 2010 година со почеток во 20:00 часот, во МНТ ЦЕНТАР Скопје, ке ја имплементира театарската престава насловена
“РОМСКАТА ЖЕНА ПОМЕЃУ РЕАЛНОСТА И ФИКЦИЈАТА”.

...Модерните времиња со себе носат низа промени во однесувањето на луѓето. Толерантност, инклузија, еднаквост се посигурно постануваат глобални принципи на мнугу структури. Подобруванјето на положбата на Ромската жена во рамките на Ромската популација навидум изгледа возможно и очекувано. Жените Ромки се свесни за неопходноста од нивно напредување во сите општествени сегменти и ја имаат подршката од мажите Роми. Но дали тоа навистина е така?, дали социјалните права се достапни и за Ромските жени?, дали Ромските жени можат да кажат дека насилството спрема нив е минато?, или пак Ромските жени живеат во фикција, а сеуште реалноста е мрачна по овие прасања?

Драмата ги отсликува страданјата и предизвиците на Ромската жена. Фата, главниот лик во драмата, работи како чистачка во едно не-Ромско ситуирано семејство, има две ќерки и нема машко дете. Тоа е прицина за која Фата има проблеми со својот свекор. Загрижена зашто нема машко дете, Фата во една прилика збори за репродуктивно здравје со газдарицата каде чисти. Фата е втора сопруга на својот сегашен маж кој поучен од првиот брак не ја малтретира. Таа се интересира да стекне вештини да шие, за да почне и таа да заработува. Разврската на драмата се случува пред умирањето на свекорот на Фата кога ги признава своите грешки.


Драмата е дизајнирана да поттикне размислување и да создаде простор за дебата за Родова еднаквост во рамките на Ромската популација,и воедно да испрати порака дека едукацијата е билетот за општата интеграција на Ромското население.

Учество на отворена локални дискусија за имплементирање на политиката за вработување во Македонија

19.09.2010

На 18.01.2010год  во просториите на општина Куманово се одржа отворена локална дискусија за имплементирање на политиката за вработување во Македонија организирана од страна на Центар за Граѓанска Иницијатива  - Прилеп.

            На оваа дискусија учествуваа: г –дин Мерсел Биљали кој имаше излагање за тоа  како Македонија се справува со глобалната економска криза и ефектите од неа на локалната економија,  г-дин Нано Ружин - Пристап до ЕУ - како економската криза може да влијае на овој процес? и  г-дин Живко Силјаноски  - Кои се решенијата  за локалното население и предизвиците за вработување на бизнис секторот.

         На оваа дискусија учествуваа претстваници од НВОи, Агенција за вработување, Центар за социјални работи, СВР- Куманово, општина Куманово како и граѓани од Куманово.


ФОТОГАЛЕРИЈА

Превземени активности во врска со Оперативниот план за самовработување

19.09.2010

На 25.03.2010год. излезе конкурсот за Програмите / мерките Самовработување, Формализирање на постојните бизниси и Пилот програмата, Подршка за дополнителни вработувања во фирми регистрирани преку програмата за Самовработување 2007 – 2008год. Овие мерки претставуваат дел од програмните содржини  во Оперативниот план за вработување за 2010год. на Владата и истите ќе  се имплементираат од страна на УНДП, АВРМ со Центрите за вработување, АППРМ, МТСП и други релевантни институции.

            Бидејќи овој конкурс важeше до 09.04 а во меѓувреме имаше многу неработни денови РИЦ – Куманово беше принуден во најскоро време да ги информира граѓаните. Во врска со конкурсот РИЦ – Куманово ги превзема следниве активности:

 • Подготвени соопштенија

         Веднаш по објавување на огласот од страна на АВРМ, Ромскиот информативен центар Куманово подготви соопштенија и истите  ги постави на позначајните места во ромските населби. Воедно беа изработени кратки информативни листови за тековниот конкурс и за тоа каде може ромската заедница да се обрати за подетални информации.

 • Информирање на населението преку  локалните медиуми;

         На 29.03.2010год. РИЦ Куманово гостуваше во локалното радио Браво со цел што подобро да го информира населението за тековниот конкурс. Во радио емисијата РИЦ подетално ја презентира програмата за самовработување и формализирање каде што ги објасни условите и процедурата за оваа програма.

 • Посета од страна на UNDP;

      На 31.03.2010год. просториите на РИЦ ги посети претставник од UNDP. Претставникот се интересираше за нашите планови на делување, се со цел подобро да се информира ромското население. На претставникот му беше уочено дека конкурсот трае многу краток период ако се земат во предвид и неработните денови. Од негова страна ни беше кажано дека истите се свесни за временскиот период но дека постои некоја можна солуција конкурсот да биде продолжен.

 • Теренско информирање на лицата кои работат на градскиот пазар -  Куманово;

          На 31.03. РИЦ – Куманово подготви кратки информативни листови кои ги подели скоро на сите  лица кои работат на градскиот пазар Куманово. На листовите освен кратки информации за програмата беше напишан и датумот на  информативната средба која РИЦ Куманово ја организираше со цел лицата детално да се информираат за планот за самовработување и формализирање. Воедно беа подготвени и соопштенија за средбата који се поставија на двата влеза на градскиот пазар.Ова теренско информирање на пазарот беше поради фактот дека повеќето од овие лица немаат регистрирано фирма односно работат на црно и истите може да се запознаат со можностите за формализирање на веќе постоечкиот бизнис.

 • Организирање на средба со граѓаните во просториите на РИЦ на која присуствуваше и Раководителот на АВР - Куманово;

       На 01.04.2010год. се организраше средба во просториите на РИЦ на која присуствуваше и Раководителот на АВР – Куманово. На оваа средба присуствуваа граѓани кои покажаа интерес за тековниот конкурс.

На средбата РИЦ – Куманово ги информираше граѓаните за условите и процедурата за аплицирање како и за предвидените програми.

Подетално им беа објаснети процедурите за самовработување и формализирање на постојани бизниси но и им ги посочи и ризиците доколку дојде до затворање на фирмата. На лицата им  беше посочено дека доколку дојде до затворање на фирмата истите во наредните три години нема да бидат евидентирани како невработени во агенцијата . Истите беа информирани дека го губат правото на социјално парична помош.

            Сите заинтересирани и оние кои имаа прашања можеа директно да му се обратат на Раководителот на АВР кој одговори на сите нивни сугестии.

 • Континуирани средби со граѓаните во РИЦ – Куманово;

До крајот на конкурост просториите на РИЦ беа отворени за сите заинтерани граѓани за овој конкурс. На лицата им беше објаснета целата постапка и заинтересираните беа препраќани кај одговорното лице во АВР – Куманово.


ФОТОГАЛЕРИЈА

Заедно за подобра иднина

19.09.2010

Од 01.02. – 01.04.2010год.Ц.Р.З. „ДРОМ“ во соработка со Владата на Р.Македонија го реализираше проектот Заедно за подобра иднина

 

Цел на проектот е подобрување на меѓуетничкиот соживот кај младите во Куманово и истиот се имплементираше во период од три месеци.

 

Во скоп на проектот беа реализирани следниве активности:

·         Две работилници со тема Надминување на меѓуетничка нетолеранција кај младите“.

 • Организирање на две  Обуки за волонтерство.“
 • Печатење на флаери;

Финансиер: Влада на Р.Македонија


ФОТОГАЛЕРИЈА

Ипа фондови , децентрализација и Декада на Ромите во неа

19.09.2010

Проектот „Ипа фондови , децентрализација и Декада на Ромите во неа“ ќе се реализира во период од 01.01.2010год. 01.01.2011год.

Цел на проектот е обучени претставници од: локална самоуправа , инститции и НВОи за процесот на децентрализација како и подготовка на проекти.

Досегашни реализирани активности:

 • Средба во локалната самоуправа Куманово;
 • Средби со предходно формирано координативно тело составено од претставници од: институции, локална самоуправа и НВО;
 • Организирана обука за „Децентрализација“;
 • “Трибина на тема ИПА фондови можност за локален и економски развој“

 

Финансиер: РПП


ФОТОГАЛЕРИЈА

Роми ментори

19.09.2010

Главната цел на иницијативата на Роми ментори е да се поврзат експертите на ромската култура со училиштата и НВО –те или центрите на заедниците, за да се обезбедат промени во самосвеста и будноста на децата. Да го зголемат нивното знаење за ромската култура и да им обебедат на децата можности да уживаат во контактите со експертите.
Носител на проектот е Ромски културен и едукативен центар “Дархија“ и истиот ќе се имплементира од семпремви 2008год. – јуни 2009год.
Една од НВОи кои се вклучени во проектот е и Центар за ромска заедница “ДРОМ“ кој обебедува логистичка подршка во проектот односно целосно опремена училница како и наставник волонтер кој има искуство во работата со деца. Менторската настава е предвидена по 6 часа месечно во периодот на една школската година. Учениците кои се опфатени во менторскита настава се на возраст од 12 – 14год.

Финансиер: Ромски културен и едукативен центар “Дархија“


ФОТОГАЛЕРИЈА

Логистика по повод конкурсот од страна на МОН за стипендирање на средношколци Роми

16.07.2010

Како што сме запознаени конкурост за стипендирање на ученици Роми од страна на МОН траеше до 03.02.2010год.

          Ромскиот Информативен Центар – Куманово активно работеше со цел оваа информација да биде достапна до сите ученици заедно со критериумите кои се дел од овој конкурс.

         РИЦ – Куманово подготви соопштенија кои ги подели до сите Средни училишта а воедно разговараше и со директорите на Средните училишта за тековниот конкурс за взаемна соработка и информирање.

        Класните раководители го поделија сооштението на сите ученици Роми и ги информираа за тековниот конкурс како и за тоа дека за подетални информации и помош, можат да се обратат во просториите на РИЦ – Куманово.

            По добиеното соопштение учениците доаѓаа во просториите на РИЦ – Куманово каде што им помогнавме за пополнување на потребните формулари, изјави и фотокопии од потребните документи.

Сите ученици кои ги имаа условите за конкурост комплетната докуентација ја оставаа кај нас а оние кои немаа услови беа заведени со име презиме и просек од предходната година.

Мораме да констатираме дека во Куманово како една од поголемите општини со голем број на Ромско население, многу мал број на ученици ги исполнуваат условите односно најмал  просек  3,00.

Само 13 ученици од сите Срени училишта од Куманово имаат најмал просек 3,00 останатите ученици се со просек под 3,00.

            Поради оваа ситуација контактиравме со г –дин Реџеп Али Чупи каде што му го соопштивме проблемот и сакавме да се информираме дали постои некое идно можно решение за измена на критериумите во конкурост да биде барем од 2,50. Од страна на г –дин Чупи добиме негативен одговор затоа што и кај нив во договорот со РЕФ посојат зацртани критериуми кои тешко би се менувале.

        Бројот на ученици кои ги исполнуваат критериумите за добивање на стипендии изнесува 13, што според РИЦ – Куманово е многу мала бројка.

Зближување на млади од различни религии

16.07.2010

Цел на проектот е хуманизирање и хомогенизирање на статусните, верските диференцијации, кај младите средношколци од Куманово  од различна етничка припадност преку дружење, дискутирање и запознавање на  религиите.
Проектот се одвиваше во две фази и тоа:
I фаза: Посета на Џамијата Синан Татар Паша – Куманово и Црквата Св.Никола Куманово од страна на средношколци од разична етничка припадност:Роми, Македонци и Албанци.
II фаза: Организирање на трибина на тема „Зближување на млади од различни религии“ 15 Роми, 15 Македонци, 15 Албанци и 15 од други националности: Срби, Власи, Хрвати и др. На трибината имаа излагања: Протереј од МКЦ, Оџа од ИВЗ како и Свештник од КЦ.

Финансиер: Институт за соработка меѓу заедниците во парнерство со UNESKO
Кој сум што сум?

30.05.2010

Претставата може да ја гледате на порталот Roma Culture. Кликнете тука.

Покана

02.04.2010

Почитувани, на ден 06.04.2010 (вторник) во просториите на Народен Театар во Тетово од 19:00 часот, Ве покануваме да присуствувате на претставата “Ко сем со сем” – “ Кој сум што сум” од Санела Емин.Со почит
ЦРЗ “Дром” - Куманово

Покана

24.03.2010

Почитувани, на ден 25.03.2010 (четврток) во просториите на Н.У. Центар за Култура “ Ацо Шопов” – Штип од 19:00 часот, Ве покануваме да присуствувате на претставата “Ко сем со сем” – “Кој сум што сум” од Санела Емин
                                    


Со Почит
Ц.Р.З. “ДРОМ”

Покана

16.03.2010

Почитувани на ден 18.03.2010 (четврток) во просториите на Мулти Културен Центар Кочани од 18.30 часот Ве покануваме да присуствувате на претставата “Ко сем со сем” – “Кој сум што сум” од Санела ЕминСо почит
ЦРЗ “Дром” - Куманово

Покана

06.03.2010

Почитувани на ден 11.03.2010 (четврток) во просториите на Народен Театар Куманово од 19.30 часот, ве покануваме да присуствувате на премиерата на преставата”Ko sem, so sem”“-Коj сум, што сум” од Санела Емин.  Би ве замолиле да го потврдите вашето присуство најдоцна до 10.03.2010 (среда).Со Почит
Ц.Р.З. “ДРОМ”

Конкурс за ментори

31.01.2010

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/00, 44/02 и 82/08) и Решение бр. 23 – 393/1 од 18.01.2010, Министерството за образование и наука, распишува
 
 
КОНКУРС
 
за избор на ментори за ученици Роми од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија добитници на стипендија од Министерството за образование и наука за учебната 2009/10 година
 
Министерството за образование и наука со финансиска поддршка од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта за учебната 2009/2010 година ќе додели 800 (осумстотини) стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора и трета година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија. Исто така преку овој проект Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците ќе обезбеди и дополнителна поддршка за учениците Роми преку менторство и туторство.
 
I.                   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА МЕНТОРИ
 
Право да аплицираат на Конкурсот имаат сите професори од сите јавни и приватни средни училишта во Република Македонија, а ги исполнуваат следните конкурсни услови:
 
1.    да се професори во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија;
2.    да го предаваат предметот математика;
3.    да се државјани на Република Македонија;
4.    доколку претходно биле ментори на ученици Роми преку програмата за образование на Роми од ФИООМ, тоа ќе се смета за предност при селекцијата.

Критериум за избор на ментори е кандидатите да го предаваат предметот математика во средните училиштата каде што се вработени.
 
II.                МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
 
Кандидатите кои се пријавуваат по конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Мито Хаџи – Василев Јасмин бб – Скопје, најдоцна 03.02.2010 година да ги достават следните документи:
 
1.      Пополнета оригинална пријава за ментори на средношколци Роми (објавена заедно со конкурсот на www.mon.gov.mk);
2.      Академска биографија (CV);
3.      Писмо за мотивација (кандидатите на максимум две страници треба да ги образложат своите причини/мотиви за пријавување за ментор).
 
Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се рангираат.
 
III.             ВИСИНА НА ХОНОРАРОТ ЗА МЕНТОРСКИОТ АНГАЖМАН
 
Висината на хонорарот за менторскиот ангажман ќе изнесува 2.400,00 денари месечно за пет месеци во текот на учебната 2009/2010 година.

- Пријава за ментори

Конкурс за ученици

31.01.2010

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/00, 44/02 и 82/08) и член 54 од Законот за ученичкиот стандард (Службен весник на Република Македонија бр.52/05 и 117/08) и Решение бр. 23 – 395/1 од 18.01.2010, Министерството за образование и наука, распишува
 
 
КОНКУРС
за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора и трета година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2009/2010 година
 
 
Министерството за образование и наука со финансиска поддршка од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта за учебната 2009/2010 година ќе додели 800 (осумстотини) стипендии за ученици Роми запишани во прва, втора и трета година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.
 
I.                   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА
 
Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија, а ги исполнуваат следните конкурсни услови:
 
1.    да се редовни ученици во прва, втора или трета година во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија во учебната 2009/2010 година;
2.    да имаат постигнат успех од најмалку 3.00 во претходната учебна година;
3.    да не повторувале година во текот на нивното образование;
4.    да не се корисници на стипендија од други институции или фирми;
5.    да се припадници на Ромската заедница;
6.    да се државјани на Република Македонија.

Критериуми за доделување на стипендија се постигнат успех од најмалку 3.00 во претходната учебна година и да се припадници на Ромската заедница.
 
II.                МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
 
Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Мито Хаџи – Василев Јасмин бб – Скопје, најдоцна 03.02.2010 година да ги достават следните документи:
 
1.      Оригинална пријава за стипендирање на средношколци Роми (објавена заедно со конкурсот на www.mon.gov.mk);
2.      Потврда дека е редовен ученик во учебната 2009/2010 година;
3.      Заверена фотокопија кај нотар од свидетелство од претходната година на школување;
4.      Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија (објавена заедно со конкурсот на www.mon.gov.mk);
5.      Изјава дека кандидатот дека е припадник на ромската етничка заедница (објавена заедно со конкурсот на www.mon.gov.mk);
6.      Препис од уверение за државјанство на Република Македонија.
 
Документите на кандидатите кои се некомплетни и неблаговремено доставени нема да се рангираат.
 
III.             ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА
 
Висината на стипендијата ќе изнесува 2.200,00 денари месечно за девет месеци во текот на учебната година.

- Пријава за стипендирање
- Изјава за национална припадност
- Изјава дека не е корисник на стипендија

Ромски информативен центар

25.01.2010

Ц.Р.З. “ДРОМ” е активен поборник за поефикасно имплементирање на декадните активности во Р.Македонија. За таа цел се јавува потребата Ромските граѓани континуирано бидат информирани за тековните активности и можности.
Ц.Р.З. ”ДРОМ” за анулирање на овие потреби на својата целна група – Ромско население и во насока на полесно интегрирање и ажурирање на нивните права и обврски, во период од 01.01.2009 до 31.12.2009 год до  го имплементира проектот “Ромски Информативен Центар” во чија област се сервисирање на информации од четирите акутни домени на Декадата на Ромите: образование, здравство, домување и вработување.

Финансиер: МТСП во партнерство со Ц.Р.З.”ДРОМ” Куманово

Преку едукација до намалена дискриминација

25.01.2010

Од март 2009 до август 2009 Центар за Ромска Заедница “ДРОМ“ го имплементација на проектот „Преку едукација до намалена дискриминација“
 Целта на проектот е: Еманципација на жената Ромка, подигната свест за нејзините права, посебно  на  релација брак – семејство.
Идејата за реализирање на еден ваков проект произлезе од проблемот кој се јавува кај Ромите, најчесто кај жените а тоа е предвремено стапување во брак кој потоа се рефлектира  во образовниот процес со напуштање на училиштето а потоа и во  делот вработување.

Финансиер: OSCE во парнерство со Ц.Р.З. „ДРОМ“

Социјално вклучување и пристап до човекови права на Роми , Ашкалии и Еѓипќани, заедниците во Западан Балкан

25.01.2010

Целта на проектот е давање на директна подршка на Ромското население преку посредување и вадење на лична документација, со финансиска сретства наменети за таксите кои се потребни за да извадат истите како и бесплатна правна помош, согласно целите на проектот.
Проектот се имплементирање во времетраење од јануар 2009 до декември 2009.

Финансиер: Информативен Центар Граѓанско Општество

Ромска култура на веб портал

25.01.2010

Целта на проектот е креирање на веб портал чија со цел е да ја запознае популацијата на Република Македонија и пошироко за Ромската традиција и култура.
Проектот се имплементира во период од септември 2009 – ноември 2009 до одржливост до 01.09.2010год.

Финансиер: Европски Културен Фонд

Кој сме? Што сме?

25.01.2010

Проекот ќе се реализира  во времетраење од 01.10.2009 – 01.03.2010год. Долгорочна  цел е интеграција на Ромите во сите свери на општеството.
Проектот во себе содржи театарска престава  со наслов “КОј сме што сме“.
Целта на оваа претставата е да се пријаже животот на Ромите со ставање на акцент на правото на избор.

Финансиер: ОСИ – Будимпешта

Човекови права – база за локален економски развој

25.01.2010

Здружението на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заедницата „Заеднички вредности” од Скопје  во соработка со невладините организации: Перспектива од Скопје, Милениум од Врапчиште, Дром од Куманово и Рекански Бисер од Маврово и Ростуше го спроведуваат проектот „Човекови права – база за локален  економски развој”. Проектот е финансиран од Европска унија.
Целта на проектот е остварување на човековите права и подобрување на меѓуетничките односи низ имплементација на Стратегиите за локален економски развој во насока на побрза интеграција на Република Македонија  во Еврпската унија.

Финансиер: Европска комисија

Роми Ментори

25.01.2010

Главната цел на проектот „Роми ментори“ е да се поврзат експертите на ромската култура со училиштата и НВО –те или центрите на заедниците, за да се обезбедат промени во самосвеста и будноста на децата. Да го зголемат нивното знаење за ромската култура и да им обебедат на децата можности да уживаат во контактите со експертите.
Една од НВОи кои се вклучени во проектот е и Центар за ромска заедница “ДРОМ“ кој обебедува логистичка подршка во проектот односно целосно опремена училница како и наставник волонтер кој има искуство во работата со деца. Менторската настава е предвидена по 6 часа месечно во периодот на една школската година. Учениците кои се опфатени во менторскита настава се на возраст од 12 – 14год.
Носител на проектот е Ромски културен и едукативен центар “Дархија“ и истиот ќе се имплементира од семпремви 2008год. – јуни 2009год.

Финансиер: Ромски културен и едукативен центар “Дархија“

Редизајн

09.01.2010

Почитувани, www.drom.org.mk е во фаза на редизјанирање и надополнување.
Ромски информативни центри | Билтени